Disclaimer

Copyrights
Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Patch Marketing BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 16081117. Alle rechten voorbehouden. De teksten, illustraties, informatie en afbeeldingen en de manier waarop dit alles op de op de website van ForenZo wordt weergegeven valt onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze objecten mogen niet worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of verspreiding, en mogen ook niet worden gewijzigd of op andere websites worden geplaatst. Het is mogelijk dat de ForenZo website materiaal bevat waarvan de auteursrechten toebehoren aan andere partijen.

Productinformatie
De informatie over ForenZo en ForenZo diensten, zo ook afbeeldingen en illustraties op deze website, zijn gemaakt voor regelmatig gebruik door werknemers van werkgevers, die fietsstimulering producten van Forenzo afnemen en in die hoedanig toegang nodig hebben tot zowel algemene informatie als specifiek eigen informatie over fiets stimuleren inzake de fiets challenge of fietsbelonen.

Er zijn verschillende werkgevers die gebruik maken van deze website, waarbij het mogelijk is dat er sprake is van eveneens verschillende specificaties waarbinnen fiets stimulering per werkgever plaatsvindt. Daarom is het mogelijk dat niet alle informatie volledig is. Indien u geïnteresseerd bent in ForenZo Fiets stimulering kunt u contact opnemen met ForenZo via het contactformulier in het hoofdscherm, voor meer informatie over bedrijfsspecifieke toepassingen van fiets stimulering.

Prijzen
Alle prijzen in de fietsshop zijn de verkoopprijzen inclusief BTW en exclusief bezorgkosten. Prijzen zijn actueel op het tijdstip van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken en rechten
Tenzij anders aangegeven, vallen alle ForenZo beeldmerken onder de handelsmerkrechten van Patch Marketing BV. Dit geldt in het bijzonder voor de logo’s en beeldmerken, die gedeponeerd zijn bij het merkenbureau. Patch Marketing BV heeft het doel een informatieve en innovatieve website te realiseren en de website dienovereenkomstig door te ontwikkelen. Wij zijn dan ook verheugd als u enthousiast bent of wordt van deze website. Daarnaast willen wij u wijzen op het feit dat deze website u geen rechten of licenties geeft tot het gebruik van intellectueel eigendom dat toebehoort aan Patch Marketing BV.

Aansprakelijkheid
De informatie op de pagina's van de website houdt geen enkele garantie in, noch expliciet, noch stilzwijgend. Ze omvatten in het bijzonder geen enkele impliciete waarborg of belofte met betrekking tot de kwaliteit en de verhandelbaarheid van product of diensten, zijn gebruik in een specifiek domein of zijn overeenstemming met de wettelijke regels en de reglementering betreffende de brevetten.

U zal op onze webpagina's links vinden naar andere sites waarop wij geen enkele invloed hebben. Wij kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de vorm of de inhoud van pagina's die worden opgeroepen door een hypertext-link op onze site. Wij kunnen de nieuwswaarde, de correctheid, de volledigheid en de kwaliteit van de informatie op die sites niet garanderen. Wij distantiëren ons in het licht hiervan van de inhoud op deze pagina's. Deze verklaring geldt voor alle links naar externe webpagina's en hun inhoud die op onze webpagina‘s voorkomen.

Informatie over online geschillenbeslechting
De Europese Commissie heeft een internetplatform voor online geschillenbeslechting (zgn. Online Dispute Resolution (ODR) platform) gelanceerd. Het ODR-platform fungeert als centraal punt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online koopovereenkomsten. U komt op het ODR-platform via de link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Resultaatgerichte verklaringen
Deze internet site bevat resultaatgerichte verklaringen die zijn gebaseerd op ervaringen, literatuur, onderzoeken en studies van zowel toonaangevende onderzoeksinstanties (zoals bijvoorbeeld CBS en TNO), als commerciële partijen (gezondheid blogs en kranten). Deze verklaringen worden geuit omdat Patch Marketing met haar dienst ForenZo deze verklaringen onderschrijft. Dit mede op basis van de eigen praktijkervaringen en onderzoeken. Deze verklaringen zijn dus bedoeld om mogelijke toekomstgerichte resultaten aan te duiden. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan risico´s en onzekerheden. Er vinden immers dagelijks veranderingen of gebeurtenissen plaats, die mogelijk de toekomst beïnvloeden. Patch Marketing BV wijst elke intentie of verplichting af om deze resultaat gerichte verklaringen actueel te maken of te houden.

Geen garanties of verklaringen
De informatie op deze internet site wordt door Patch Marketing BV aangeboden en wordt voor zover wettelijk toegestaan verstrekt zonder enigerlei garantie, expliciet of impliciet, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle denkbare garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Terwijl de verstrekte informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn, kan deze informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

Gelinkte sites
De website(s) en e-mail nieuwsbrieven van de dienst ForenZo van Patch Marketing BV kan voorzien zijn van links naar websites van derden en toegang geven tot onderwerpen, producten en diensten van derden. Deze gelinkte sites zijn op geen enkele manier beoordeeld, gecontroleerd of onderzocht door Patch Marketing BV en Patch Marketing BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud, beschikbaarheid, reclame, producten of andere aangelegenheden van dergelijke gelinkte sites of daarin omsloten aanvullende links. Deze links impliceren geen bevestiging of samenwerking van Patch Marketing BV met derden. Zodra u gebruik maakt van een gelinkte website, vergewis u op dan op die betreffende website allereerst van het beleid aangaande dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken.

Lees ook het privacy statement

Terug naar de homepage
 

Forenzo maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten